دختر شاه پریون ..

دختر ِ قصه های دور ..
دختر ِ شاه ِ پریون ..

تموم ِ زندگیم شدی ..
بذار بدونن این و اون..

میگم که عاشقت شدم ..
یه شب ِ تیره ی سیاه ..

شبی که چشم ِ روشنت ..
تابید به قلبم مثه ماه..

برق ِنگاه ِ تو منو ..
برد و رسوند به آرزوم ..

کنار ِ رویایی ِ عشق ..
آرووم نشستی روبروم ..

دیدم گرفتار ِ دلم ..
دوسِت دارم ..دوسِت دارم ..

وقتش رسیده که بگم ..
پا روو دلم نمیذارم ..

آینه ی من چشم ِ تو شد ..
چشمای ِ آبی ِ کبود..

آخر ِ قصه این شد و ..
جز تو کسی دیگه نبود ..

قصه رو صدبار میگم و
میگم تو رو پسندیدم ..

اگه تو رو داشته باشم ..
یعنی به عشقم رسیدم ..

https://www.academytaraneh.com/91464کپی شد!
890
۳۱