منصف باش

"این منصفانه نیس" / بی من بری سفر
هرجا می خوای برو / اما منم ببر
این منصفانه نیس / لبخند و کم کنی
بدون من بری / روزامو غم کنی
حتی اگه نخوای / مهر ِ تو جونمه
آغوش ِ تو رؤیا / عشق ، تو خونه مه
من توی عکساتم / ندارم هیچ سهمی
می خوام نری اما / تو خیلی بیرحمی
تو میری از دنیام / می بخشمت جونم
با یاد لبخندات / بازم توو این خونه م
هرجا می خوای برو / اما منم ببر
این منصفانه نیس / بی من بری سفر

از این نویسنده بیشتر بخوانید: