وقتی چشمای تو خیسه ..

وقتی چشمای تو خیسه ..
ابریه دل ِ ترانه َم ..

یه غروب ِ زخم خورده ..
رشته کوه ِ صد بهانه َم..

وقتی چشمای تو خیسه ..
سرده دست و دل ِ احساس ..

توو دلم غربت میشینه ..
حس ِ مرگ با من همینجا س..

حس ِ مرگ ..حس ِ یه مرداب ..
حس ِ یه کویر ِ وحشت ..

از نفس می افته شعرم ..
کم میارم هی عبارت ..

ساعتام ناکوکن انگار ..
خوابه نبض ِ نَفَساشون ..

آره خواب میره زمون و ..
نیست دیگه تیک تاک ِ پاشون ..

هق هق ِ گریه ی ابرا ..
چشمای خیس ِ تو َم هست..

منم و یه دست ِ خالی ..
سایه ای درگیر ِ بن بست ..

راه ِ در رویی ندارم..
پر میشه فضا از اجبار ..

خنده آفتابی نمیشه ..
آفتاب از ما شده بیزار..!

https://www.academytaraneh.com/90935کپی شد!
803
۲۰