حیفه ..

شونه هات خسته تر از همیشه َ ن..
زیر ِ سنگینی ِ این بار ِ گرون..

شرم ِ بی طاقتی ِ میدونی چیه ؟؟!
خوب میفهمی چیه چشم ِ نگرون..!!!

همه ی تازِگیا .. سادِگیا..
اون دل ِ قانع و پاک و مهربون ..

شده سهم ِ حمله ی روی و ریا ..
شده آماج ِ هجوم این و اون ..

حیفه آفتابی ِ روزا بمیره..
توو غروب ِ سرخ ِ این تب ِ جنون..

حیفه روزا بشه رنگ ِ حادثه ..
رنگ ِ تلخ ِعبرت ِ دلای خو ن ..

رمق ِ تو رو بگیره حسرت ِ ..
آرزوهای مرده توی قصه مون..

من نمیخوام تورو اینجور ببینم ..
اینجوری زخمی ِ و زار و بی زبون ..!

650
۲۷