تانگو

برقص وباز ترانه کن، تموم حجم تن تو

تو حوض بوسه ها بریز، ماهی های پیرهن تو

بخون که با صدای تو، سد سکوت و بشکنم

تیتر شب و از آینه ها، واژه به واژه پاک کنم

قصاص نبض غربت و از رگ جاده ها بگیر

نذارکه شعله ی تنم، به دست باد بشه اسیر

بیا دوباره دس بکش، رو زخم پیر لحظه هام

مرهمی از غزل بپاش، رو هق هقِ ترانه هام

https://www.academytaraneh.com/90672کپی شد!
926
۸