هوای ابــــری

تـو این هـوای ابـری بازم دلـم گرفـتـه
بازم خیال چشمات دسته کمم گرفته
نوازشای چشمات کرده منو دیوونه
تو این هوای ابری کرده منو بی خونه
وقتی قدم می زنم دلم بهت میرسه
به یاد تو از خودش هی سوال می پرسه
فکر میکنم خیالت آروم ترم می کنه
شاید بازم هوایی شم میدونم میتونه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: