عشق منو اتیشم زد

خیلی دلم گیرش بود اون عشق اولم بود
حتی نگام نمیکرد بودن من کمش بود
چشام نگاهش میکرد نگاهه اون بهم سرد
خواستم بشم براش مرد نداشتنش برام درد
توقعاش زیاده منم بودم پیاده
اینقده دور بود از من موندم با قلبه ساده
قید اونو من زدم با این که تو دلم بود
عکسشو پاره کردم سپردمش به یک رود
من عشقو قال گذاشتم ازش کشیدم کنار
اونم منو ولم کرد انگار شدم برکنار
اشکم براش جاری بود کارم فقط زاری بود
عشق منو آتیشم زد ازم مونده فقط دود

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

  • درود عماد عزیز ترانه خوبی بود فقط چند تا نکته به ذهنم رسید بیت اولت قافیه نداره خواستم بشم براش مرد نداشتنش برام درد توو این مصرع خیلی ابهام هست شما گفتید ارتیاطی بین مرد شدن و نداشتن وجود نداره توقعاش زیاده منم بودم پیاده اینقده دور بود از من موندم با قلبه ساده توو این بیت مصرع اول زمان حاله و مصرع دوم زمان گذشته اس بازهم ابهام وجود داره باید میگفتید توقعاش زیاد بود خیلی جابجایی ارکان بود توو ترانتون و شکل کار رو بد کرده جسارت منو ببخشید موفق باشید