هنوزم که هنوزه باورم نیست

تو میرفتی به سمت دست گیره
نگاه من همینطور مات و خیره
هنوزم که هنوزه باورم نیست
خدایا عشق من از خونه میره
دو روزه با کسی صحبت نکردم
دلم از دست هر چی خوبه سیره
گذشته ساعت بوسیدنامون
تلافی کردنش امروز،دیره
توان تاب آوردن ندارم
کسی شاید همین روزا بمیره
توی دنیای دیگه،غسل تعمید
ازون عشق جهنم وار بگیره

فقط قصدم بوده در قالب غزل چیزی گفته باشم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8991کپی شد!
749
۵