بوسه

به جای بوسـه ای جانا کنم صد بوسه مهمانت
که روید جای هر بوسه هزاران بوسه در جانت

به هر یک بوسه جانم را به پای عشق می ریزم
و با هر بوسه ات از نو منِ پوسیـــده برخیزم

به رستاخیز هر بوسه مرا صد بوسـه مهمان کن
که با یک بوسه بردارم جهان را همچو کاه از بن

اگر از بوسه ام شادی مرا با بوسه ای کن شاد
که با این بوســـه آخر شود جان از تنم آزاد

https://www.academytaraneh.com/8968کپی شد!
983
۱۴