ترجیح تنهایی

تنهـــــایی رو ترجیــــح میدم به
دلبــــاختن های پر از تردیــــــد
یا به کسی که پیش من بود و
هیچوقت حرفامو نمی فهمیـــد

اونی که عاشقم نبــــود امــــا
همیشه می گف(ت) دوستت دارم
دیگه دلم می خــــواد یک مدت
از هرچی عشقه دست بردارم

از عــــشق های پوچ بیهوده
از بوسه های سرد اجباری
از خنده های جعلی مزحک
از این همه نقاب تکراری

از اینکه پیش یک نفر باشی
اما بدونی رابطه سرده
وقتی تظاهر می کنی خوبی
اما دلت غمگین و پر درده

وقتی که دنیای یکی از تو
می دونی خیلی فاصله داره
باید بری حتی اگر سخته
حتی اگر قلبت نمی ذاره

از این نویسنده بیشتر بخوانید: