تاتو سبز بشی

مث خورشید به تنت تابیدم
همه دنیامو بهت بخشیدم
تا تو جون بگیری توی دل دشت
نم نم عشق شدم،باریدم

همه گرمای وجودم مال تو
شد و سرما تو تنم جوونه زد
نه دیگه نگاهت عاشقونه بود
نه دیگه گرم می شد اون دستای سرد

هیچی باقی نیس ازم ،بدم به تو
که یه کم دیگه کنارم بمونی
داری می ری ،داری دور میشی ازم
من تموم شدم،تو اینو می دونی

زیرسایه قد و قامت تو
چند تا تیکه پاره مونده ا زدلم
خیلی باقی نیس ازین شکسته دل
عزیزم، همین روزا مسافرم

من می رم، اما تو یادت نمیاد
یکی از تموم زندگیش گذشت
تا تو جون بگیری و سبز بشی
تن سپرد به خشکی و غربت دشت

ترانه سرا:سیماقربانی

https://www.academytaraneh.com/8918کپی شد!
571
۱۹