باور نمی کردم

به تو فکر می کنم اینجا
کاش که حالمو بدونی
تو که لحظه هاتو بی من
داری راحت می گذرونی
توی آرامش محضت
به غریبه دل می بندی
بغضمو نمی شکنم تا
تو به گریه هام نخندی
شاید اشتباه من بود
که دلو بهت سپردم
واست ارزشی نداشتم
من که واسه تو می مردم
کاش فقط واسه یه لحظه
تو کنار من میموندی
با وجود این همه عشق
دلمو ساده شکوندی
من که باور نمی کردم
از چشای تو بیفتم
کاش که احساس دلم رو
خیلی زود بهت می گفتم

https://www.academytaraneh.com/8907کپی شد!
548
۶