جنگ طف ۱۹ انقراض سلسله ی بنی امیّه

آغاز شد سلسله ی زشت یزید ، در چهلم هجرت از شامی جهـــــــــــــــید
تا صدو سی ودو هجرت مانده است ، پدر در سختی یزید را خوانده است
فردِ بد نامی ولیعهدی گزید ، نورِ پاکِ مرتضی مهتابی دیـــد
در پی قتل و ستم های زیاد ، گم شده شاربِ خمری در عناد
با معاویه ی دوم دست داد ، در ظلمِ خود با مهرِ نیکان در فتـــــاد
تا رسیده حلقه مروانی به دست ، آل حمار بر سرِ کرسی نشست
منقرض شد سلسله کم کم چو دید ، قیل و قالِ آل عباسی شنید
ابو مسلم در خراسان یاد باد ، با ابو العباسِ سفاح دســــــــت داد
لشکری از این بلاد را جور کرد ، قهر و قمعِ آل حمار دور کرد
جنگِ سختی حق و باطل شور شد ، قدرتِ آلِ امیه کور شـــــــــــد
ابو مسلم بر لشکرِ ظالم دوید ، ثارِ قتلِ الحسین از آن کشــــــــــــــــید
لشکرِ مروان عقب گر کرده است ، سوی کوفه یک شکستی برده است
همان جا عباسیها در گیر شد ، بارِ دیگر با شکست دلگیر شــــــد
کول کرد باقی یاران در گریز ، دو شکستی خورد ناگه در ستیز
جای خوابِ ابدی در مصر دید ، عاقبت با تن به ذلت را کشـــــــــید
همانجا در مصر مانده بی زبان ، بعد از اینکه کور کرد چشمِ جهان
بسته شد سلسله بدنامش زمان ، بوی خون آشام کشیده در جـــــهان
لعنت او بر ابو سفیان و آل ، از معاویه نمانده یک ســــــــئوال
در حسودی سوخت با درد و فغان ، قدرتِ آل نبی پوشیده جان

جاسم ثعلبی (حسّانی)
۱۲/۰۹/۱۳۹۱ سروده ی بعدی جنگ طف ۲۰
انتقام از قاتلان امام حسین (ع)

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8887کپی شد!
673
۳