نفسهای سرد

نفس نفس باهامی
سرده همین نفسهات
تو با منی ولی حیف
سرده هوای دستات

قلبت یه جای دیگه اس
دیگه تو میری این بار
خوش بگذره عزیزم
برو خدانگهدار

.

.

.

https://www.academytaraneh.com/8875کپی شد!
602
۳