حال دلم خیلی بده

حال دلم خیلی بده
گریه و زاری بسمه
خیلی دلم ازت پره
طاقت دل سراومده

حاشا نکن خودم دیدم
دستای تو،تو دستشه
لعنت به احساس دلت
چقد دلم درد بکشه

.

.

.

https://www.academytaraneh.com/8874کپی شد!
828
۴