ولی رفتی

یادمه وقتی می رفتــی
دل من غصتو میخورد
تـو نمــیدونی ولـی اون
همیشه واسـه تو میمرد
چرا رفتی؟

تو که میگفتی میـمونی
تـا همـیشــه تــوی قـلـبـم
هیچ مــوقع جدا نمــیشـی
از مــنو احــسـاس پاکـم
دیدی رفتی …!

قـــرارمون ایــن نــبـــوده
بـــری و تـنـهـام بـذاری
بــری و تـو بـا رفـتـنت
اشک توی چشمام بیاری
ولی رفتی …

https://www.academytaraneh.com/8763کپی شد!
775
۵