پرستش

پـرسـتـش میکنم اعــجـازِ چـشـمـاتو
چـقـدر رؤیـایـیـه دنــــیـای من بـا تو
چقدرعـاشـق تـرم وقتی که بـی پروا
بـه آغوشت میگیری خستگی هـامو

کــنـــارِ تــو دلــم آرومـــــه آرومـــــه
تـو میخـنـدی و تـقـدیـرم چـه شیرینه
تـمـومِ فـکـرِ من پابندِ عشق توست
پیشم هستی دیگه چـی بهتر از اینه!

یه لحظه م کافیه درگیر حست شم
منی که جون میگیریم حتی با یادت
میدونی که تـمـومِ دلـخـوشـیـهـامـی
میدونی که دلـم بی وقفه میخوادت

همش فکرِ تـواَم هـرجـا و هـرلحظه
به رو لبخندِ تو احساس من کـوکـه
کسی جـز تـو پناه خستگی هام نیس
بـدونِ تـو دلـم بی روح و مـتـروکـه

میدونم کـه تـو هــم درگیرِ دنیامـی
بـرای عـشـقـمـون تـو کـم نمیذاری
بـرای من غرورت زیر و رو مـیشه
ولی هرچی باشه کلی دوسم داری

تویی سهم من از امروز و از فـردا
بـاعشق تو هـمـش درحـالِ تکثیرم
توکه هرلحظه بیشتر دوربشی از من
منم هرلحظه بیشتر بی تو می میرم

با تشکر از دوست عزیز ترانه سرا، آقای "رحیمی"

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

1123
۶۶