سروش

سروش

با ترانه هات خاطره بازی می کنم        خود را دروباره پیدا می کنم

        سروش را معنا کردی        امر ایز را اطاعت کردی

            غم عالم داشت دلم         خاموش کردی آتش دلم

                    آمد لحظه خدا حافظی         لحظه تلخ جدایی

                    شعر شاید مرحم باشد          مرحم زخم روزگار باشد

یادش گرامی اگه خواستید ادامه ترانه را بگید تا یه یادگاری از طرف همه باشه برای سروش

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8702کپی شد!
574
۸