عروسک جعلی

عروسکه جعلیه من
شکستنه دل غلطه
آخه دلی مثله دله
نازکه من خیلی تکه
خواستنه تو اگه بده
بد بودنو یادم بده
نذار بفهمم که دلت
شکستنو خوب بلده
گناهه من چیه بجز
دوس داشتن چشمای تو
که تو تمامه صحبتا
به من میگی بروبرو
تو دنباله پولیو اون
دنباله عیشه با نگات
رفتی ولی بدبختیو
با او ن خدا برات نخواد
من یه بهانه هستم
که تو رو می پرستم
با همه وجودم
تو این ترانه هستم
من یه هجومه دردم
تو اومدی تو فکرم
ای قلبه تو از آهن
خوش اومدی به شعرم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: