تقدیر

یک کار مشترک از سرکار خانم نسترن وحیدی و اینجانب
شایـــــــــد تقدیـــــر این بوده
که من تنهـــــــــــای تنها شم
مثــــه کولی _ آشفتـــه
اسیــــــــــر غـم دنیــــــــا شم

آره تقدیــــــــر من بــــــــوده
شـــــــده این خونه ویرونــه
مـی دونم بعـــد از این بی تو
بــــــرام اینجـــــــا یه زندونه

مــی دونــــــم توی اون قلبت
برام از عشق سهمـــی نیست
وجـــود این منه خستـــــــــــه
بــــــرات چیز مهمــــی نیست

بایــــد چشمامــــــو رو دنیــــا
ببنــــــــــدم ،بــی صــــدا باشم
یا با فریـــاد و اشـــــــک و آه
توو غم های خودم جـــــــا شم

باید راهــــــــی بشم از عشــق
بشــــــــم همــــــزاد تنهائـــــی
تـــــو رویـــــا هـــــام کنـارتــو
بشــم مستـــــو و تمــاشائـــــی

آره تقدیـــــــــر مــن اینـــــــــه
که دلگــــــــــــرم یه فردا شـــم
دلگــــــــــرم یــــــه روزی کــه
با عشـــــــــق تو همرا شـــــــم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: