تو در پناه یادمی

پرنده ی نگاهِ تو
چرا به آستانِ من
دوباره پر نمی کشد
خرابِ آسمانِ من…!!؟!!

به حرمتِ تو می زنم
به تبلِ دل،درین جهان
تپیده جان برای تو
همیشه عشقِ من بمان

تو در پناهِ یادمی
همیشه در کنارمی
تو با همه نبودنت
ترنمِ دوبارمی

افولِ کهکشان من
به دستِ چشمِ صلبته
تمومِ اختیارِ من
به ارتعاشِ قلبته

نیازِ این تنِ یخم
نگاهِ پر حرارتت
که غرق و آبِ آن شوم ( غرقُ… )
دَرین همه نجابتت

نوازشِ همیشگی
دو دستِ پر لطافتت
چرا به من نمی رسد
تمومِ این طراوتت

تو کوهِ حسرتی برام
توهمِ یه برزخی
جهنم و بهشت، هم
نداره از تو سرنخی….!!؟!!

از این نویسنده بیشتر بخوانید: