جدایی

جدایی نقطه پایان ما نیست
کسی یاریگر ما جز خدا نیست

کبوتر های عاشق بوده ایم ما
پر پرواز خود را باز کرده ایم ما

جدایی حاصل تقدیر دنیاست
نویدش چشم امیدی به فرداست

جدایی قطره های اشک و آه است
تصویر دلی بر روی ماه است

اگه پایان غم هایش تو باشی
سخنی بهتر از جدایی نبینی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: