دنبال بوی سیب

دنبال بوی سیب

دنبال بوی سیب میرم

 شاید نشونی از تو باشه

 شاید سراب رفتن تو

 با دیدنت از هم بپاشه

 شاید بتونم لحظه هامو

 پیش تو از غم پس بگیرم

 پیش نگاه مهربونت

 مثل قدیم آروم بگیرم

 با هر قدم سمت تو دنیا

 روی سرم آوار میشه

 روی زمین می افتم و باز

 تصویر جسمت تار می شه

https://www.academytaraneh.com/8498کپی شد!
700
۷