چشاتو برو توی ایینه ببین

چشات و برو توی ایینه ببین
میفهمی چرا عین دیوونه هام
توو دستت میاد از چی حرف میزنم
واسه زنده موندن چشاتو میخوام
چشاتو برو توی ایینه ببین
بهم حق بده اینجوری عاشقم
بزار یک دل سیر نگاشون کنم
نه دزدی چشاتو یه وقتی ازم
منی که یه عمر توو ازادیم
میبینی چجوری اسیرت شدم
به حدی به چشمات سپردم دل و
که بد میشه حال خودم از خودم
یه جوری چشات بم نفس میده که
همون لحظه انگار به دنیا میام
اصن هرچی هست مال دنیا ولی
چشاتو نمیدم اونارو میخوام
باید یک نگاه توی ایینه کنی
بفهمی چرا عین دیوونه هام
بفهمی چرا دنبال اون چشات
تا اون دور دورا پا به پات را میام

از این نویسنده بیشتر بخوانید: