سایه یِ خورشید…

بسم ال..
———————————————————————–
سایه یِ خورشید…
یه عُمرِه،خوندمت امّا همیشـه/فقط وقتی،که چــاره ای نداشتم
چقد منو ،به مقصدم رسونـــدی/بازم قـــــــدم تو بیراهه گُذاشتم
همیشه،وقتی تحویلم گـــرفتی/که هیچ کَسی،جوابمـــونمیداد..
هَوایِ ،قلبمو داری با اینــــکه /دلم تو رو ،واسه خودت نمیخواد..
تو دنیارو به من دادی و دنیام/فقـــــط اندازه یِ دورو بَرَم بــــود
با اینکـــه ،تو هَوات نفس کِشیدم/هَوایِ دیگه ای تویِ سرم بود
همیشه غُصّه موخوردی عزیزم/تو گــــوشِ شنوایِ گریه هامی
چقد دلگیرم از اونیکه هستم/چقد خوشحالم از اینکه خُدامی
همونی،، که نمیزاره اسیــــــره/شبِ تاریک و سردِ زندگی شَم
میخوام ایندفه ازخودم جُدا شم/میخوام بیامو با خودت یکی شَم
عجب حالِ عجیبی داره قلبم/عجــب حِسِّ عمیقــــــی تو نِگــاته
دلم از هر چی بُن بستِ گرفته/ســَــــرَم رو آسِمـونِ شونه هاته
ببخشید این همه چشمامو بستم/بزرگیــتو نمیدیدم،،ببخشیــــد
غُرورم،سقفِ سُستِ رو سرم بود/میخوام بیام زیرِ "سایه یِ خورشید"

https://www.academytaraneh.com/84653کپی شد!
1091
۲۴