نمیـــدونم

چرادل سردم ازعشقت چرابارونیه چشمام
دارم باگریه میخندم غمه سهم همه شبهام
شده روزوشبم داغون مثال بادوطوفانم
همش عکست جلوچشمام داره میگه دوست دارم
نشدیک بارباخنده بگی عشقم بمون پیشم
نشدهرگزبگی من هم نباشی اشک میریزم
خیال باتوبودن رو دارم توگور می زارم
توی تنهایی خونه شبوباگریه بی دارم
نشدیک بارآغوشت پناه خستگیم هاشه
نشدعشقم توی قلب شلوغت یکدفعه جاشه
ترانه سرا : سامان نوتاش وسجادسلیمانی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: