قلبه منو شکستی

من تویه این دنیا فقط عاشقه توبودم
تورو من میخواستم باتمامه وجودم
چرا ازپیشم رفتی ای یاره مهربونم
ای عشقه من کجایی توبودی تاروپودم

از وقتیکه رفتی قلبه منو شکستی
ای کاش میدونستم الآن کناره کی هستی
تو خودت خوب میدونی واسم خیلی عزیزی
چرا ازپیشم رفتی قلبه منوشکستی

من بخاطر تو باهمه عالم جنگیدم
این روزاکه تونیستی خیلی تنهاوغمگینم
کاش اینومیدونستی که این روزامریزم
من تویه این دنیا بی تو یه روزخوش ندیدم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: