دردسر

دردسر دارم یکی از نوع حاد
تو سرم تکثیرمیشی بی امون
من شدم معتاد به بوی تنت
چند ساعت بیشتر پیشم بمون
دست میده یک تپش قلبی یه من
لحظه ای که دست میدم من به تو
کلمه ها روی زبونم گیج و منگ
آخ کجا قایم کنم این لکنتو؟!!

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8391کپی شد!
814
۱۳