رویای پرواز

در این سرای غربتی
انگار من هستم پاپتی
در خلوت با تو بودنم
تو بهتر از عبادتی … تو بهتر از عبادتی ..
تو این همه دلوا پسی
برای من تو نفسی
رویای پرواز من و
آزادی از این قفسی … آزادی از این قفسی…
قفس بی تو بودنم
معنی تنها موندنه
گمشدن در شهر دروغ
نابودی و نبودنه …نابودی و نبودنه …
دالان کوچه های گم
گنگ عدد بودنه
فلسفه برگشتن و
جاری تلخ رفتنه … جاری تلخ رفتنه…
تو این همه دلواپسی
برای من تو نفسی
رویای پرواز من و
آزادی از این قفسی … آزادی از این قفسی …
در این سرای غربتی
انگار من هستم پاپتی
درخلوت با تو بودنم
تو بهتر از عبادتی… تو بهتر از عبادتی
تو این همه دلواپسی
برای من تو نفسی
رویای پرواز من و
آزادی از این قفسی…
آزادی از این قفسی…
آزادی از این قفسی…

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/83500کپی شد!
681
۹