داستان یک غصه

داستان قصه ی من داستـــــــــان عاشقی بود
قصه ی عاشق شدن بود قصه ی درد و جدائی
داستان من تو دنیا قصـــــــــه ی یک سرنوشته
قصه ی غصه تو دنیا قصـــــــــه ی مجنون و لیلا
قصه ی شیرین و فرهاد قصـــــــه ی رویا تو رویا
داستان خنده با غم هق هق و فریــــاد با هم
قصه ی پروانه و شمع داستـــــان مر گ شبنم
داستان ویس و رامین قصـه ای غمگین غمگین
قصه ی غصه شدن بود قصه ای آروم و ساکت
قصه یه من قصه یه تو قصـــــه ای پر رمز و رازه
گریه ها دارد همیشه اشک هـــــای بی نتیجه
داستان گریه ها بود قصـــــــــه ی اتمام وصلت
قصه ی مرگ یه لبخند توی این دنیای بی رحم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/83215کپی شد!
947
۳۴