احساس…ترانه ای کاملااحساسی…

نمی دونم کجا میشه تورواززندگیم خط زد
نمی دونم چطور ردشم ازاین احساس بیش ازحد

دلم گیره یه احساسه
که بارفتن نمی میره
حتی بارفتن من هم
دلم بازپیش توگیره

چجورازاونهمه احساس
میخوای بی عاطفه ردشی
توی خواب هم نمی دیدم که بامن اینهمه بدشی

کجای زندگیت بودم
تقاس چی رومن دادم
نفهمیدم کجابودکه
من ازچشم توافتادم

نمیشه موندپای قلبی که جای دیگه ای گیره
نمیشه بی خودی دل بست به احساسی که می میره

نمیشه بی توعاشق شداگه احساسی هم باشه
چقدربایدبمونم تایکی مثل توپیداشه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8321کپی شد!
884
۸