زخم کاری

نفسم رو گرفتی/ راهِ گلومو بستی

به پایِ تو من سوختم/وقتی از اینجا رفتی

منو تو آزار دادی/ دیگه با زخم زبون

شکنجه هات که مونده/ روی همه تن و جون

از حنجرَم خون میاد / نفسم در نمیاد

روزای آخرَمه/ اجلم کی سر میاد

*********************************

طرح نگام زخمی/ من بریدم از نگاش

اون به تنم زخم زد/ حتا با خاطره هاش

دلم رو داغون کرد/ بار سفر رو بست

این بار زخمِ کاریش/ بدجور به دلم نشست

*************************************

من بازیچه ی دستش/از خودم که بیزارم

من که روزای تلخ رو/ هی بخاطر میارم

تو دستاش من کی بودم/ عروسک واسه بازی

اگه حتی بمیره/ دلم نمیشه راضی

حیفِ به این آسونی/خدا تو رو بگیره

دلت باید بسوزه/ تو حسرت که بمیره

دعا میکنم یکی/ مثِ خودت پیدا شه

بهت نارو بزنه/ شادیات یه رویا شه

*********************************

طرح نگام زخمی/ من بریدم از نگاش

اون به تنم زخم زد/ حتا با خاطره هاش

دلم رو داغون کرد/ بار سفر رو بست

این بار زخمِ کاریش/ بدجور به دلم نشست

*************************************

https://www.academytaraneh.com/83178کپی شد!
820
۲۰