مرد آلزایمری

چقد خـــــــــــــــــــــوبه آلزایمر ِ لعنتیم
تورو از تووی خاطــــــــــــــرم میبره
ببین رد پاهــــــــــــــــات داره این شبا
ازین ذهــــــــــــــــــــن آشفته ام میپره

نمیمـــــــــــــــــونه یادی ازت توو دلم
داری لحظه لحظــــــه فراموش میشی
دوامـــــــــــــــــــــی نداره دیگه یاد تو
چه ســــاده تموم میشی خاموش میشی

خیال کـــــــــردی بی تو عذاب میکشم
تو که رفتی بی تو روانی میشــــــــــم
حالا اونقـــــــــــــــدر رفتی از یاد من
که برگــــــــردی باز، اعصبانی میشم

چقد خـــــــــــــــــــــوبه آلزایمر لعنتیم
تورو پاک ِ پاک کـــــــــرده از خاطرم
تویی که هـــــــــمش توو دلم با خودم
میگفتم چجــــــــــــــوری ازت بگذرم

حالا جـــــــــوری رفتی تو از یاد من
نمـــــــــــــونده ازت حتی یک خاطره
اونم تووی دنیایی کــــــــــــه میدونی
فرامـــــــــــــوشی عشق کمه ، نادره

تمـــــــــــوم شد عزیزم خدا حافظت
باید جـــــــــــم کنی از دل ِ من بری
تقلا کــــــــــــــــــن جا نداری دیگه
تووی ذهـــــــــن این مرد ِ آلزایمری

https://www.academytaraneh.com/82962کپی شد!
981
۳۹