"مــــــــن ….. تــــــو …. "

مـــــن پر از حرف هایِ ناگفته م
مثِ قابی کـه رویِ دیــــواره
مثِ چن نقطه ی تــــهِ جمله
که تو قلبش هــــزارتا حرف داره

تــــــو یه استعاره ی نــــابی
وسطِ شعـــرِ شاعری گمنـــــام
من فقط کنـــــــایه ای گُنگم
در جوابِ یه عشقِ نــــافرجام

تــــو یه سمفونیِ بزرگـــی کــــه
قطعه ی عشـــقُ عــــــــالی اجرا کرد
مــن یه گیتــارِ کهنــــه تو دسـتِ
عاشقی دل شکستــه و پُر درد

مــــن یه فنجوووون قهوه ی تـــلخم
که تو فالش هیچی روشن نیست
تــــــو شرابی چن هزار ســـاله
که یه جرعه شم واســه من نیست

تــــو یه تـــــابلویِ گرون قیمت
رویِ دیــــوارِ کــــــاخِ شاهزاده
مــــن یه عکس یادگـــاری که
خااااک خورده ! یه گوشه افتاده

تـــو شروعِ قشنگِ یه قصه
مــــن یه پایانِ افتضاح ! درهم
بیخیالِ گلایـــــه ها ! رد شو
من پر از حـرف های ناگفته م

" مریم جعفرزاده"

https://www.academytaraneh.com/82825کپی شد!
1175
۳۸