زیر بارون …

زیر بارون زمســـــــــــــتون
تو خیابون ، پرســــــه زنون
وقتی که من تو رو دیـــدم
به آسمـــــــون پر کشیدم

زیر نم نم بـــــــــــــــــــارون
بودی بهترین خانــــــــــــوم
نمی دونستم چی بـــــگم
وقتی که من تو رو دیــــدم

آسمون آبــــــــــــــــــــــی ِ
چشمای خمـــــــــــــــاری ِ
تو رو من دوســـــــت دارم
تو رو من دوســـــــت دارم

غنچه ی قرمـــــــــــــــــــز ِ
باغچه ی لبــــــــــــــــــای ِ
تو رو من دوســـــــت دارم
تو رو من دوســـــــت دارم

من ِ عاشق ِ دیــــــــــوونه
تو این دوره ی زمــــــــــونه
که عاشــــقی خیلی دور ِ
با تو بودن آرزومـــــــــــــــه

تو این لحظه ی خیالــــــی
زیر ِ بارون لیـــــــــــــــــالی
کســـــی جز تو من ندیدم
کســـــی جز تو من ندیدم

https://www.academytaraneh.com/82598کپی شد!
870
۲