مرد ِ شکسته

بازم نگاهــــــــــــــــــم خیره به ساعت
بازم مـــــــــــــــــنو این بغض وامونده
در وا شـــــــــــــــــــدو غم اومده پیشم
بازم همــــــــــــــــــون مهمون ناخونده

لعنت به دنیایی کــــــــــــــــه بعد از تو
هــــــــــــــــــــر ثانیه ش قد یه تاریخه
نیســـــــــــــــتی و بی تو دیگه روزامم
عین شـــــــــــــــــــبام بی نورو تاریکه

لعنت به ایـــــن تیک تاک روو اعصاب
به مـــــــــن به تو که ما نشد هیچ وقت
بازم تجــــــــــــــــــــــــاوزهای تنهایی
به مــــــــردی که افتاده روو این تخت

لعـــــــــــنت به این شبهایی که نیستی
وقتی هــــــــــــــــــــوای دستتو کردم
نیســـــــــــتی و بی تو لحظه ها سرده
کاشـــــــــــــکی به آغوش تو برگردم

لعنت به هـــــــــــر چی که منو بازم
یاد تــــــــــــــــــــو و دلتنگی میندازه
خســـــــــــــتم ازین قلبی که با یادت
میســــــــــــوزه و هیچ وقت نمیسازه

بی تو اســـــــــــــــیرم تووی دستای
کابوس وحشـــــــــــــــــتناک بیداری
با هـــــــــــر تپش دق میکنم توو این
شــــــــــــبهای مرگبار ِ خود آزاری
……………………………………………
با تشکر از برادر عزیزم آقای مسعود وزیری

https://www.academytaraneh.com/82591کپی شد!
1149
۲۴