بوی عطر زنانه

عشق من دیشب آخرین شب بود … وعــده هـای دروغ می دادی
وعــــده از عشق ظاهراً گـــــــرمُ … در عمـــل بی فروغ می دادی

قصــــــری از آرزو بنــــا کــــــردی … روی آن حـــــرفهای بی پـــایه
رو نکردم دلـــم چگونــــه شکست … چون درختان خشکِ بی سایه

تــــــو مقصّـــر نبــــــوده ای آری … من تو را اینچنیـــــن پرستیــــدم
در خفـا اشکُ آهُ حسرت ُ غـــــم … روبه رویت همیشــه خندیــــدم

در دلم هیـچ شوق ماندن نیست … بــــرو عشـــــقم دگـــر تو آزادی
تو گمــان کــن که مــن نفهمیدم … بـــوی عطــــر زنانـــــه می دادی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: