ازوقتی رفتی

ازوقتی رفتی
قلبه منوشکستی
چراتنهام گذاشتی
توکه منومیخواستی
تنهایه تنهام
بی توتویه دنیام
تورفتیومن
بی توغرغم تودنیام
ازوقتی رفتی
بی توخیلی غریبم
ازوقتی رفتی
بی توخیلی مریزم
ازوقتی رفتی
دنیام خیلی تاریکه
راهه زنگیم بی تو
یه راهه باریکه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: