تولد لحظه ها

کاری که توسط محمد مسعودیفر اجرا شد
و می تونید از اینجا بشنوید:

کیفیت ۳۲۰:
http://goo.gl/aOM6BG
http://goo.gl/aOM6BG
کیفیت ۱۲۸:
http://goo.gl/98cGif
http://goo.gl/JJl4lo

یه بچه داره با ذوق
لباس نو می پوشه
دوره گرد محله
عشق و صفا می فروشه

مادرا مث هر سال
بدیا رو تکوندن
کنار هر پنجره
سبزه عید نشوندن

تو سال نو رو امشب تحویلِ قلبم دادی
گواهی فوتُ به غصه و غم دادی

یه خنده از ته دل
رو لب ماهیاست
دنیا به دنیا میاد
تولد لحظه هاست

یخ دستام آب میشه
رودی از تو جاریه
ما پر از بهار شدیم
لحظه ی بیداریه

تو سال نو رو امشب تحویلِ قلبم دادی
گواهی فوتُ به غصه ها و غم دادی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/82046کپی شد!
882
۱۶