همین بودن کافیه

گاهـــــــــــــــــــــــــی باید پیشت کسی باشه
تا وقتی که میگــــــــــــــــــــــی بهش خستم
ســــــــــــــــــــــــــــــــاکت بشینه پیشتو اما
با چش بگه که تا تهــــــــــــــــــــــش هستم

گاهــــــــــــــــــــــــی باید پیشت کسی باشه
تا وقتـــــــــــــــــــــی که راضیی به مرگت
هیچــــــــــــــــــــــــــــی نگه اما با رفتارش
ثابـــــــــــــــــــــــــــت کنه که میکنه درکت

شـــــــــــــــــــاید یه دوست یا که یکی دیگه
تنها همین بودن واســــــــــــــــــــــــت بسه
اصلا مهــــــــــــــــــــــم نیس که کیه پیشت
اصلش اینه که باتو همــــــــــــــــــــــــدسته

توو کشــــــــــــــــــــــــــــتن احساس تنهایی
توو جنگـــــــــــــــــــــــ ِ با دنیای پر دردت
باید که باشـــــــــــــــــــــــــــــه تا بذاره اون
دستاشـــــــــــــــــــــــــو رو دستای دلسردت

گاهـــــــــــــــــــــــــــی حضور یه نفر میشه
مرهــــــــــــــــــــــــــــــم برای درد ما باشه
با حرف چشــــــــــــــــــــماش غصه برداره
تا که دل ِ آدم یه کـــــــــــــــــــــــــــــم واشه

https://www.academytaraneh.com/81934کپی شد!
1073
۴۹