خودم می شم یاورت…(ترانه درخواستی!)

خودم میشم یاورت,گفتگوی خواهربابرادر-درخیال-
ازترانه های درخواستی برای چاپ در« کتاب پزشکی »

باغبون قـــــــــــشنگم
ای تــــو تــرانه وُ ساز
رفیــــــــق روز ِ تـــنگم
حس میکنم تورو«باز»

ای تـــــــو دوای دردم
بیــا دورت بــــــــگردم
توو باغچه ی زندگــی
زردوغمین و ســــردم

دوس دارم«آه»م باشی
مقصد ِ «راه»م باشی
روزا,تـــــوجای خورشید!
شبـــا تو«ماه»م باشی

وقتی بیـــــــــــای کنارم
بشی مــونس ویــــــارم
بـــجون هــــردوچشمات
گـُــل می کنم,می بارم

شبــــا وقتی که خوابی
تـــــــاخــــودصبح بیدارم
میترسم ازجــدایـــــــی
طــاقتشو,نــــــــــــدارم!

حرفای مــن قصه نیس
حرف غـم و غصه نیس

داشتن تونیــــــــــــــازه
اون مث امتیــــــــــــازه
اگه نیایی«خــــواهرت»
زندگیشو میبــــــــــــازه

بهتره … پیشم … باشی
عشقم و…کیشم…باشی
وقتی … میرم …"مدرسه"
پشت و… پناهم…باشی

اگه بـشه بـــــــــــــــاورت
خــــــودم می شم یاورت
ســــرمیزارم روشــــــونت
حتی می شم خـــــاورت

یـــه روزمامانی می گفت
میـــــــــــای از راه شیری
دست منـــــــــومی گیری
می ریم بسوی پیـــــــری

۱۳۹۲.۸.۱۷

***
بااحترام ومهر:

نکته:بااینحال که الزام است واژه ها در"اشعارکودکانه"سلیس تر
وزبان گویش نیزنسبت به«رده سنی»عزیزان صورت پذیرد,
لذا ترانه فوق وهمچنین دیگر«ترانه های مهیارسنائی»
نسبت به سبک وسیاق شخص ایشان تحریریافته ومی یابند.
امیداست که اساتیدپیشکسوت عرصه ادبیات وعزیزان اهل هنر,
جسارت و"ساختارشکنی"قلم حقیرراببخشایند!

سپاسگزارم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/81780کپی شد!
864
۱۳