آرامش

از خیابونا که رد می شی
زیر پاهات اقاقی می افته

تا نگاه می کنی به من انگار
تو جهان – اتفاقی می افته …

بوی عطرت می پیچه تو شهر و
ابرها بی وقفه می بارن

تو نگاه می کنی و مردم شهر
روز خوبی رو پیش رو دارن …

عطر سردی که میزنی به تنت
وسوسه انگیزه – نفس گیره

تا حرف می زنی و می خندی
آرامشی – دنیا رو می گیره …

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/81237کپی شد!
672
۱۱