میخوام ثابت کنم مردونگی مُرد…

دارم با طعنه میگم بشــــــــنوی که
با سردی میشه عشقو زیرو رو کرد
همین که ســـــــــــاکتی یعنی بریدی
تو قاضی شو کی این جنگو شرو کرد

تا تو چیزی نگی اوضاع همیــــــــــنه
بذار حلش کنیـــــم با هم همین جا
بفهمم دوستــــــــــم داری غمت رو
رو دوشم میکشم تنهــــــــــای تنها

نمیفهمم، چرا چیزی نمیگــــــــــــی
دِ آخـــــــــــــه لعنتی حرفی بزن خب
بگو حرف دلت اینه بمــــــــــــــــــونم
بخون شــــــعراتو واسم تا خود صب

سرت پایینـــــــه، دستم توی دستت
نفسهــــــــــات داره می افته شماره
تعجب میکنم، لکــــــــــــــــنت گرفتی
میگی عــاشق شدی بی من دوباره

به سینت مشت میکـــوبم که پَستی
چرا این رابطه بازم بهم خـــــــــــــــورد
می خوای ثابت کنی مَردی هنـــــوزم
میخوام ثابت کنم مردونگی مُـــــــــرد

با هق هق ســــاده میگم گریه خوبه
تو با اشکـــــــــــای من میخندی آروم
تو ذهنت اینه دارم خستــــــه میشم
داری ساک منو میبنـــــــــــــدی آروم

میخوام دعوا کنم با تو سر چــــــــی؟
یه روز مَردم رو عشقش شرط میبست
بذار آروم بشم با این ســــــــــــــــؤالم
بگــــــــــــو اندازه من عاشقت هست؟

نترس چیزی نمیگـــــــم پیش مردم
به تو دنیـــــــــــامو دادم زیرو رو کن
تو باور کن تنفر کــــــــــار من نیست
برو عاشق شدی از نـــــــو شرو کن

https://www.academytaraneh.com/81031کپی شد!
1172
۲۰