امروز روز اخر………..با صدای میلاد رمضانی

امروز روز اخر باید جداشیم
این زخم تاسر وانکرده وقت داریم
دنیای ما دنیای خوبی نیست باهم
ماخیلی از این روزهای سخت داریم

طاعون داریم هردوتامون مبتلاییم
خودخواه تر از ما دوتا روی زمین نیست
پیراهن بی استین زندگیمون
پایان ما چیزی شبیه نقطه چین نیست

ساعت به ساعت زجر اینجوری نمیشه
لجبازی تا کی؟بچه بازی دیگه بسه
تاوان باهم بودن و دادیم باهم
ما باختیم این اعتراف یک شکسته

ازدست رفتیم,بس که باهم سرد بودیم
ما مال هم بودیم و پیش هم نبودیم
ما سیلی(سی لی)از یک اشتباه خوردیم هرروز
ما داغدار غصه های هم نبودیم

محکوم صبریم,خونمون تبعیدگاهه
این درد سخته هردو باید مرد باشیم
ازادی مشروطمون صادر شد امروز
امروز روز اخر باید جداشیم

https://www.academytaraneh.com/80898کپی شد!
888
۲۲