موج دریا

چوموجهای دریا

پیش میرویم

گرچه راه ما را؛ تنیده دشمن

به سنگ و اشک وخون

به پیش میرویم

تا به قله های آسمان

به روشنی

تا به رستگاری ِمردمان سرزمینمان

چوعاشقان

به پیش میرویم

ما نمی هراسیم

از گلوله و تفنگ و زور دشمنانمان

زجنگ بی امان

نمی هراسیم

پیش میرویم و می رسیم

به اوج دانش و شکوه بیکران

به آرزوی لاله های ایران

به ارزش قطره قطره خون ِ شهیدان

از شب و تگرگ و بادهای بی امان

از سپاهِ تحریم ؛ نمی هراسیم

پیش میرویم و میرسیم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8084کپی شد!
725
۳