طلاقت نمی دم

بیا با نگاهت منو له نکن
بزار با نفسهام تو رو بو کنم
آره من ذلیلم، ذلیل توام
آخه تا به کی حفظ آبرو کنم

به قاضی میگم من غلط میکنم
بخوام از زن و زندگیم دور شم
باید حکم مرگم رو اجرا کنه
تا اینکه نبینم تو رو ، کور شم

بیا عشق من عشق من عشق من
یه کاری نکن من یه دیوونه شم
اگه هی بخوای با دلم لج کنی
میرم روی بوم و هوار می کشم

بفهم ، عاشقم عاشقم عاشقم
طلاقت نمی دم نمی دم تو رو
اگه با قمه تیکه تیکم کنی
اگه با مسلسل بگی که برو

https://www.academytaraneh.com/80556کپی شد!
1012
۱۹