نون و خرما

خوشحالم که مست اونم / که یه عالم خاک پاشه

بهترین معشوق عالم / که جون همه فداشه

***

غبطه میخورم به اونکه / از دس تو نون گرفته

چقد اون عشق تو داشت چون / بعد تو جنون گرفته

اگه که یتیمی اینه / آقا جون منم یتیمم

شنیدم میتونی مرحم / بشی رو زخم عمیقم

آقا جون این دل خستم / زخمی از دنیای زشته

همه گفتن مرحم تو / تنها مولای بهشته

واسه این به این من بد / یه نگا فقط نگا کن

اگرم قابل دونستی / زخم کهنمو دوا کن

مرحم این گوش زخمی / دیگه گوش انس و جن نیس

به کی این دردو بگم چون / چاه آبم مطمئن نیس

آقا جون بعد عروجت / چاه آب هرشب می ناله

مسجد و محراب همیشه / به همون سحر می باله

چشمای امید ما به / نون و خرمای شبونست

یا علی،خودت رو عشقه / نون و خرما هم بهونست

https://www.academytaraneh.com/8042کپی شد!
913
۵