من منهای تو

تعصــــــــــب نداری دیگــــه روی من
چقــــــــــــد این روزا با دل مـــــن بدی
تو کـــــه با نگاه یه مــــــــــرد به چشام
زمــــینو زمانو بهــــــــــــــــــم میزدی

توو لاک خـــــــــودت رفتیو بـــــی منی
نمــــــــــــونده دیگه توو رگات غیرتی
کی دنیامو چشـــــــــــــم زد بمیره خدا
که از تو نذاشت واســــــــه من هیبتی

بگو مـــــــــــرد من تکیه گاهم کجاس
چه آسون شدی موم توو دست هوس
میخواســـــــــتم که بیدار بشی و نشد
تلاش من آخر عبث شـــــــــــد عبث

تو گم کـردی عشقـو تووی این قمار
تو باختیو ایســـــــــــــتاده من خم شدم
تو ســــــوختیو با سوختنت توو خودم
شکســـــــــــــتم پیش چشم تو کم شدم

تعصــــــــــــب نداری دیگه روی من
غریبه شــــــــــــــــدم پیش چشمای تو
دیگه مــــــــــــوندت فرق نداره واسم
برو وقتی که مـــــــــــــن ندارم تورو

https://www.academytaraneh.com/80359کپی شد!
905
۵۲