با من بمونی

چه احساسه بدیه ازم دل نگرونی
چی شد مگه نمیخوای که تو با من بمونی
من که همش محبت به پای تو میریختم
میخوام با من بمونی یه عمر که میخواستم
وقتی بهم میگفتی میخوای تنها بمونی
فهمیدم که نمیخوای دیگه با ما بمونی
چطور میشه که راحت باور این حماقت
آسون و ساده باشه دلم نمیشه راحت
فکرو دلم باهاته تنها بودن عذابه
چشام تیره و تاره دنیا سرم خرابه
هیچی ازم نمونده برندم یا بازنده
اگه بگی میمونی برندم من برنده
چه تصمیمی گرفتی؟ فقط خودت میدونی
به من زندگی میدی اگه بخوای بمونی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: