بزن سنگتو …

بزن سنگتو این منِ لعنتی
باید زیر دستای تو بشکنه
باید بشکنه تا که باورکنه
چجوری به بختش لگد میزنه

بزن سنگو با من مدارا نکن
نگو هی مدام حال تو ناخوشه
پر از حس دلسوزیه تو چشات
تو هم نشکنی ! این منو میکشه

بیا این توُ این منِ لعنتی
مردد نشو من به تو باختم
بزن بشکنو لحظه ای شک نکن
من این حال ممنوعه رو ساختم

منو خط بزن با تمام وجود
بذار از تو دنیای تو کم بشم
ترحم نکن من به تو باختم
بذار از غم این بلا خم بشم
بزن سنگتو این منِ لعنتی
باید زیر دستای تو بشکنه
باید بشکنه تا که باورکنه
چجوری به بختش لگد میزنه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/80135کپی شد!
1112
۴۴